Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD platný a účinný ode dne 1.7.2019 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní poměry týkající se vzájemných práv a povinnosti vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) o zajišťování vzdělávacích akcí, uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou osobou (dále „Klient“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele na adrese www.digitalpayments.cz. Poskytovatelem (také „Prodávajícím“) internetového obchodu www.digitalpayments.cz je společnost: Digital Payments CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 106, Litomyšl, 570 01, IČO: 08198357.
Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoAML“), zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPS“) a ostatními souvisejícími předpisy.

II. Registrace Klienta a provedení transakce

V případě zájmu o služby poskytované prodávajícím vyplní klient v rámci registračního procesu tam požadované údaje včetně údajů nezbytných pro provedení platby za Klientem vybrané služby.
Klientovi je v rámci registračního procesu poskytnuto plné znění těchto VOP, s nimiž musí Klient bezvýhradně souhlasit, aby mohl využívat služeb poskytovatele. Zobrazení tohoto znění VOP s možností jejich stažení v některém z běžně používaných formátů je považováno za návrh na uzavření smlouvy, a pokud klient vyjádří pomocí k tomu vhodných nástrojů (zakliknutím nabídnutého pole) svou akceptaci těchto VOP, platí smlouva v celém rozsahu VOP za uzavřenou a podmínky za akceptované.
Klientovi je automaticky nabídnut výčet platebních metod akceptovaných poskytovatelem k provedení požadované platby. Klient vyjádří pomocí k tomu vhodných nástrojů (zakliknutím nabídnutého pole) svou volbu a následně vyplní údaje dle zvoleného druhu platby a provede její autorizaci.
Klient souhlasí se zasíláním notifikačních (transakčních) sdělení formou e-mailů, sms či jinou jím zvolenou formou.

III. Obecná ujednání týkající se poskytování služeb a platební podmínky

Prodávající může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.
Klient souhlasí s tím, že charakteristiky vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik vzdělávací akce bude prodávající klienta v předstihu informovat.
Cena nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce.
Prodávající upozorňuje klienta, že zařazení účastníků na vzdělávací akci je prováděna podle pořadí došlých objednávek všech zákazníků. V případě, že kapacita vzdělávací akce bude ke dni objednání klientem vyčerpána, prodávající o této skutečnosti klienta vyrozumí telefonicky nebo emailem.
Klient se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele office@digitalpayments.cz nejméně tři (3) dny před jejím plánovaným začátkem. V případě, že se kupující odhlásí ve lhůtě kratší než 3) dny před plánovaným začátkem vzdělávací akce nemá klient nárok na vrácení ceny vzdělávací akce, nedohodnou-li se prodávající a klient jinak; klient má však právo vyslat na vzdělávací akci za sebe náhradníka. Při neomluvené absenci na vzdělávací akci nemá klient nárok na vrácení ceny vzdělávací akce.
V případě, že má klient zájem o účast na vzdělávací akci, jejíž termín konání je tři (3) a méně dnů před plánovaným začátkem vzdělávací akce, doporučuje prodávající zákazníkovi učinit objednávku služby telefonicky na čísle +420 777 698 352, nebo mailem na adrese office@digitalpayments.cz.
Klient má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího office@digitalpayments.cz, a nebo telefonicky na tel. čísle +420 777 698 352, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce). V případě zrušení (stornování) objednávky méně než 3 pracovní dny před poskytnutím služby (konáním vzdělávací akce) bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny objednané služby.
    
IV. Podmínky ochrany osobních údajů

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal při své registraci. 
Provozovatel zpracovává a užívá údaje Klientů, jež mu byly poskytnuty. Předmětné údaje nesmí být zpřístupněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou
a) zpřístupnění zaměstnancům poskytovatele, 
b) na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami v souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem,
c) případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,
d) osobám provozujícím systémy platební metody zvolené klientem, je-li to zapotřebí k realizaci platby metody.
Osobní údaje klientů zpracovává poskytovatel po dobu nezbytnou k plnění závazků dle těchto VOP a povinností stanovených zákony. 
Klient bere na vědomí, že má vůči poskytovateli právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním jejích osobních údajů je narušena ochrana jejího osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování jejích osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

V. Odpovědnost za vady, za škodu, reklamace

Práva a povinnosti zúčastněných stran týkajících se práv z vadného plnění a náhrady škody se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 
Reklamace týkající se služeb poskytovaných poskytovatelem uplatní klient:
a) e-mailem na e-mailovou adresu: office@digitalpayments.cz
b) poštovní zásilkou odeslanou na adresu poskytovatele Digital Payments CZ s. r. o., Smetanovo náměstí 106, Litomyšl, 570 01.
Součástí reklamace musí být identifikace klienta, podrobný popis reklamované vady služby. Klient je povinen doložit na vyžádání poskytovatele veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje. Poskytovatel není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatečnou součinností klienta. 
Veškeré reklamace budou poskytovatelem posouzeny a zodpovězeny do 30 dnů od jejich podání. Pokud si však objasnění a vyřešení vyžaduje součinnost klienta či třetích osob, může být lhůta prodloužena o dobu, než bude požadovaná součinnost poskytnuta a veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje vyhodnoceny.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Dozor nad dodržováním práv spotřebitele, je-li jím klient vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Osoba v postavení spotřebitele je v případě sporu s poskytovatelem oprávněna požadovat jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podává spotřebitel k České obchodní inspekci.
Smluvní strany jsou povinny řešit vzájemné spory smírnou cestou. Pro řešení soudních sporů jsou příslušné soudy v České republice, jejichž věcná a místní příslušnost bude určena dle českých procesních předpisů. Rozhodným právem je právo České republiky. Volba rozhodného práva byla učiněna dle předpisů práva českého.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně provést změnu VOP. 
Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VOP stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení VOP. V případě možnosti odlišného výkladu některého ustanovení je správný takový výklad odpovídající v maximální možné míře dovolené právními předpisy rozumnému účelu ustanovení podrobeného takovému výkladu.
Rychlý kontakt 24/7 office@digitalpayments.cz +420 777 698 352